Stręczycielstwo, sutenerstwo, kuplerstwo

Stręczycielstwo, sutenerstwo, kuplerstwo

Stręczycielstwo, sutenerstwo i kuplerstwo zaliczane jest do przestępstw stymulujących uprawianie prostytucji przez inną osobę. Osoby uprawiające taki proceder nie kierują się własnymi doznaniami erotycznymi ani tendencją do podniecenia seksualnego innych osób. Kierują się natomiast chęcią zysku, wykorzystując do własnych celów zjawisko prostytucji. Czyny ich sprawców są karalne nawet wtedy i w tych społecznościach, gdzie samo uprawianie prostytucji przestępstwem nie jest.

Stręczycielstwo polega głównie na systematycznym nakłanianiu i podżeganiu do uprawiania prostytucji. Prawo karne podkreśla wielokrotność czynności uprawiania nierządu, do którego nakłania stręczyciel. Nie wystarcza w tym wypadku namówienie do jednorazowego stosunku płciowego. Dla uznania sprawcy jako stręczyciela niezbędne jest również ustalenie, że bez jego działań osoba nie uprawiałaby prostytucji. Z kolei za sutenera uważna jest osoba, która czerpie korzyści majątkowe z prostytucji. Wyróżnia się typ sutenera żyjącego i mieszkającego z jedną prostytutką; typ sutenera czerpiącego zyski z eksploatacji kilku prostytutek, którym ułatwia on nawiązywanie kontaktów oraz sutenera, który jest właścicielem agencji z prostytutkami. Terenem działań sutenerów są też ulice, lokale i inne miejsca. Sutenerzy chronią prostytutki przed organami władzy, zapewniają im mieszkanie, a nawet opiekę do dzieci. Z reguły jedynym źródłem dochodu sutenera są prostytutki. Zdarza się jednak, że sutener wykonuje konkretny zawód. Przestępstwo sutenerstwa polega na określonego rodzaju działalności, a nie na jednorazowym przyjęciu korzyści majątkowych. Kuplerstwo jest z kolei rozumiane jako ułatwianie prostytucji w celu uzyskania korzyści majątkowych. Przybiera ono różne formy: doprowadzania klientów do prostytutek, nawiązywania kontaktów między prostytutką a klientem, wskazywania im adresów, oferowania mieszkania lub lokalu, ułatwiania spotkań, pośrednictwa w negocjacjach itp. Często sprawczyniami kuplerstwa są starsze kobiety, użyczające pomieszczenia prostytutkom. Nierzadko kuplerstwem zajmują się portierzy hotelowi.

Nakłanianie innej osoby do uprawiania prostytucji oraz ułatwianie prostytucji, a także czerpanie korzyści majątkowych z prostytucji, zagrożone jest karą do trzech lat pozbawienia wolności. Jeśli nakłanianie, ułatwianie i czerpanie zysków dotyczy osoby małoletniej, kara pozbawienia wolności wynosi od roku do dziesięciu lat. Jednak właściciele agencji towarzyskich, wykorzystując lukę prawną, zabezpieczają się przed odpowiedzialnością karną z tytułu czerpania korzyści finansowych z cudzego nierządu, umieszczając w umowie o pracę klauzulę, że kobiecie nie wolno utrzymywać stosunków seksualnych z klientami. Często nakłanianiu do prostytucji towarzyszą przestępstwa skarbowe i narkotykowe oraz współpraca z grupami przestępczymi, zajmującymi się werbowaniem osób do uprawiania nierządu za granicą.